fbpx

Nowa Lewica

image_intro_alt

RADOM: OWOCNE KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU NOWEJ LEWICY - ciąg dalszy wymiany poglądów

RADOM: OWOCNE KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU NOWEJ LEWICY

Konsultacji projektu Programu Nowej Lewicy, który będzie uchwalony  przez delegatów,  na  jej Kongresie w   dnu  9.10.br., nie zakończyła  żywa  debata publiczna,  zorganizowana 26 września   w  Radomiu, na ulicy Focha, na tle kampera  oblepionego materiałami promocyjnymi Nowej Lewicy.  Prowadziły ją posłanki  Klubu Parlamentarnego Lewicy  -  Anita Sowińska  i  Anna Maria Żukowska. Odzwierciedleniem  nastrojów  panujących  podczas debaty, jest  radość jej uczestników widoczna na zdjęciu nr 1. 1. Konsultacje Kamper

W następnych  dniach  sprawy te były  tematem  zebrań członków, w kołach,  odbywanych  z udziałem  Waldemara Kaczmarskiego przewodniczącego  Rady Miejskiej  Nowej Lewicy w Radomiu . Członkowie  kół zgłosili kolejne cenne propozycje. 30 września br.  konsultacje podsumowała  Rada Miejska Nowej  Lewicy w Radomiu,  po twórczej dyskusji, zwracającej m.in. uwagę na sprawy bezpieczeństwa społecznego, potrzeby osób  niepełnosprawnych i  ich opiekunów oraz umiejętne potraktowanie  problemów  ochrony  środowiska naturalnego . W posiedzeniu  Rady Miejskiej Nowej Lewicy  uczestniczył również  Patryk Fajdek przewodniczący struktur Wiosny  w regionie radomskim.

Rada Miejska zwieńczyła obrady jednogłośnym przyjęciem,   przedstawionego przez  Mirosława  Ciurę , w imieniu komisji uchwal  i wniosków,  stanowiska w sprawie   projektu  Programu Nowej  Lewicy, wzbogaconego ustaloną chronologicznie listą wniosków i propozycji zgłoszonych w Radomiu podczas konsultacji.  

Rada Miejska Nowej Lewicy w Radomiu jednogłośnie podjęła też Uchwałę o powołaniu nowego Koła Nowej Lewicy - Koło nr 6 Nowej Lewicy - Wiosna.

Poniżej prezentujemy przyjęte przez Radę  Miejską Nowej Lewicy w Radomiu Stanowisko w sprawie projektu Programu Nowej Lewicy oraz 20 priorytetów, które zdaniem radomskiej lewicy winny wzbogadzić ten program:

Stanowisko Rady Miejskiej Nowej Lewicy w Radomiu podjęte dnia 30 września 2021r.:

Włączając się w kampanię konsultacji programu Nowej Lewicy, Rada Miejska w Radomiu uznaje za zasadne wdrożenie niżej wymienionych priorytetów programowych.

Analizując dotychczasowe doświadczenia uważa się, że najskuteczniejsze jest zaproponowanie priorytetu w formie tez będących odzwierciedleniem najistotniejszych oczekiwań społecznych. Program o stosunkowe krótkiej, ale konkretnej treści - łatwy jest do publikowania i przyswajania przez wyborców.

Należy zapewnić elektorat, że będą kontynuowane cieszące się społecznym poparciem takie programy jak: 500+, tzw. trzynastki dla emerytów czy leki 75+.

Winno się odnieść do oczekiwań poszczególnych grup społecznych takich jak: młodzież, seniorzy, poszczególne grupy zawodowe oraz osoby o zróżnicowanym światopoglądzie czy też orientacji seksualnej.

Wydaje się być istotnym rozliczenie przedstawicieli władz łamiących Konstytucję RP oraz tych, którzy w celu osiągnięcia znacznych korzyści majątkowych dopuścili się tych nadużyć.
Szczegółowo wyjaśnić należy, liczne przypadki zgonów w komisariatach Policji Państwowej i w celach więziennych.

Doprowadzić należy do tego by prawo winno obowiązywać wszystkich obywateli bez względu na ich pozycję społeczną czy przynależność partyjną.

Zasadnym wydaje się dalsza decentralizacja zarządzeniem krajem na rzecz przekazania uprawnień lokalnym samorządom. Z niepokojem obserwujemy zjawisko odwrotne, czego przykładem może być podporządkowanie szkół Kuratoriom oświaty.

 

Priorytety Programowe Nowej Lewicy

1. Gwarantujemy kontynuację pomocowych programów na rzecz dzieci takich jak 500+. Widzimy potrzebę doskonalenia tych działań na rzecz wsparcia rodzin wielodzietnych. Za niezbędne uważamy materialne wsparcie tych rodzin, których dzieci wymagają kosztownego leczenia.

2. Kontynuować należy w zależności do osiągniętych efektów ekonomicznych państwa dodatkowe roczne wynagrodzenie dla emerytów ( tzw. obecnie trzynastka).

3. Dążyć będziemy do zlikwidowania pobierania podatków od emerytów.

4. Utworzyć należy system stałych zasiłków dla osób w wieku emerytalnym, którzy z różnych przyczyn nie wypracowali sobie prawa do emerytury pracowniczej w celu zapewnienia im egzystencji. Byłaby to emerytura socjalna (obywatelska). Należy ograniczyć do minimum tzw. „ umów śmieciowych”.

5. Zreformować służbę ochrony zdrowia w celu łatwiejszego dostępu do opieki medycznej a szczególnie specjalistycznej. Stworzyć sprawiedliwy system wynagradzania wszystkich merytorycznych pracowników resortu zdrowia. Zwiększyć możliwość kształcenia studentów na kierunkach medycznych.
Kobiety winny uzyskać należne im prawa dotyczące planowania rodziny. Szczególną opieką należy otoczyć osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

6. Zweryfikować strukturę kształcenia kadr na rzecz zwiększenia naboru na studia o deficytowym dla funkcjonowania państwa kierunkach kształcenia ograniczenia w zawodach na które nie ma zapotrzebowania. Przywrócić na poziome zawodowym i średnim kształcenie specjalistyczne.

7. Udoskonalić system nauczania na poziomie podstawowym i średnim w celu nabycia umiejętności funkcjonowania w dorosłym życiu. Wprowadzić zasadę uczenia przede wszystkim na lekcjach, zamiast obciążać uczniów głównie nauką w domu. Ten czas winien być przeznaczony na ważne zajęcia pozalekcyjne lub hobbystyczne. Szkoły wyposażać w podręczniki by najmłodsi nie dźwigali ciężkich plecaków. Najmłodsi uczniowie o czym świadczą przeprowadzone badania medyczne nie powinni rozpoczynać zajęć szkolnych przed godziną 9:00.

8. Rozwijać budownictwo mieszkań na wynajem, o różnym standardzie, w celu zagospodarowania ich przez osoby o różnych możliwościach finansowych najmu.

9. Rozważyć gospodarkę narodową uwzględniając wymogi na rzecz ochrony środowiska. Doprowadzić do wyeliminowania azbestu i szkodliwych dla zdrowia spalin, w celu troski o czyste powietrze niezbędne dla zdrowia. Poszukiwać możliwości zapewnienia miejsc pracy dla zwolnionych górników i pracowników z likwidowanych uciążliwych dla środowiska zakładów pracy.
Ograniczyć nadmierną, , wręcz rabunkową wycinkę lasów.

10. Podjąć działania w celu ułożenia odpowiedzialnych relacji ze strukturami Unii Europejskiej oraz sąsiadującymi państwami. Wyciągnąć konsekwencje do osób i środowisk, które doprowadził do zburzenia tych relacji.

11. Podjąć działania wspierające rolnictwo i sadownictwo. Stworzyć mechanizmy by producenci osiągali należne im zyski z tej ciężkiej i wymagającej wiedzy pracy, a nie handel i różnego typu pośrednictwa.

12. Przywrócić zasadę powoływania na odpowiedzialne stanowiska przygotowanych i sprawdzonych fachowców, a nie przypadkowych znajomych czy członków rodzin rządzących. W trybie natychmiastowym pozbyć się nieudaczników. Zlikwidować niczym nieuzasadnione tzw. „kominy płacowe”, określić maksymalną wielokrotność od średniej krajowej na stanowiska wymagające szczególnej wiedzy i odpowiedzialności.

13. Powołać kompetentny i sprawny Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu. Zasiadać w nim winni wybitni i zasłużeni prawnicy niezależni od rządzących. Przeorganizować struktury władzy sądowniczej i prokuratorskiej. Odpolitycznić te organy. Oddzielić stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora Generalnego. Osądzić tych, którzy naruszyli postanowienia Konstytucji RP i wszelkiego rodzaju przestępców działających na szkodę państwa. Przestępstwa przeciw państwu nie powinny podlegać przedawnieniu. Bezpieczeństwo obywateli tak materialne jak również ogólnie rozumiane traktować szczególnie odpowiedzialnie.

14. Ograniczyć do niezbędnego minimum zakres uprawnień wynikających z immunitetów parlamentarzystów i innych uprawnionych(np. sędziów). Rozważyć możliwość utraty mandatu parlamentarzystom, zmieniającym przynależność partyjną w ciągu kadencji.

15. Nowa Lewica podejmuje niezbędne kroki w celu przywrócenia konstytucyjnej zasady świeckości państwa. Jednocześnie zagwarantuje obywatelom poszanowanie swobody praktykowania wybranego wyznania . Takie same traktowanie należne pozostanie ateistom.

16. Dokonamy wnikliwej oceny funkcjonowania państwowych środowisk opiniotwórczych i informatycznych takich jak TVP, by służyły społeczeństwu a nie tylko propagandzie rządzącym.

17. Nowa Lewica stawia sobie za cel troskę o dobra kultury i dziedzictwa narodowego. Nie zmierzamy ingerować w szeroko rozumianą działalność artystyczną. Szczególna opieką i wsparciem zamierzamy otaczać wybitnych twórców kultury i sztuki, poetów i literatów.

18. W oparciu o analizy specjalistów podejmować działania w celu wyeliminowania inwestycji, które skazane są na niepowodzenie, a pochłaniają ogromne nakłady finansowe.

19. Zadbamy o rzetelną ocenę ważnych dla Polski wydarzeń historycznych

20. Głównym celem naszej działalności będzie służba dla dobra Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

                                                                                                                                                                                          Rada Miejska Nowej Lewicy w Radomiu

Z obrad RM Nowej Lewicy na zdjęciach:

Zdjęcia z obrad Rady Miejskiej Nowej Lewicy w dniu  30.09.2021r.Zdjęcia z obrad Rady Miejskiej Nowej Lewicy w dniu  30.09.2021r.Zdjęcia z obrad Rady Miejskiej Nowej Lewicy w dniu  30.09.2021r.Z obrad Rady Miejskiej Nowej Lewicy w Radomiu w dn. 18.08.21r.Z obrad Rady Miejskiej Nowej Lewicy w Radomiu w dn. 18.08.21r.Z obrad Rady Miejskiej Nowej Lewicy w Radomiu w dn. 18.08.21r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!
W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych, wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Nową Lewicę przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Nowej Lewicy w celach administracyjnych na użytek newslettera, w szczególności wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych przez Nową Lewicę, a także informacji o bieżących wydarzeniach politycznych. Czytaj dalej...
Polityka prywatności | Polityka cookies © 2021 Nowa Lewica. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Rozumiem